رستاخیز

یک زوج عراقی پس از حمله آمریکا وارد شهر آبادان شده و در یک سینمای مخروبه در کنار یک پیرمرد پناه میگیرند

فیلمهای مرتبط

محافظ

بزنگاه

جنوب

عفونت

کدئین

کولاک

کلکسیون

مکروه

سانسور