سانسور

وجود سانسور در زندگی یک جوان ایرانی و مواجهه او با این پدیده

فیلمهای مرتبط

کدئین

کلکسیون

کولاک

مکروه

رستاخیز