قسمت اول : آقای اکتور

یک کارگردان تلویزیون به دنبال یک بازیگر برای ایفای نقش اول سریالش میگردد

فیلمهای مرتبط

قسمت دوم : سرقت

قسمت سوم : خرافات

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت نهم : تقلبی

قسمت دهم : جام جهانی

قسمت یازدهم : بیکاری