قسمت دهم : جام جهانی

بهنگام رویداد جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۰۲ همه اعضای خانواده درگیر این موضوع میشوند

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت دوم : سرقت

قسمت سوم : خرافات

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت نهم : تقلبی

قسمت یازدهم : بیکاری