قسمت سوم : خرافات

مادر اکبر خرافاتی است و همین امر موجب حوادثی در خانه میگردد

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت دوم : سرقت

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت نهم : تقلبی

قسمت دهم : جام جهانی

قسمت یازدهم : بیکاری