قسمت ششم : ضمانت

پسر خاله اکبر جلیل برای تهیه وام بانکی به ضامن احتیاج دارد.جلیل از پدر اکبر میخواهد تا ضامن او شود

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت دوم : سرقت

قسمت سوم : خرافات

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت نهم : تقلبی

قسمت دهم : جام جهانی

قسمت یازدهم : بیکاری