قسمت یازدهم : بیکاری

اکبر بخاطر تماشای فوتبال با تاخیر به محل کارش می رسد اما در غیاب او دزدان از آنجا سرقت کرده بودند

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت دوم : سرقت

قسمت سوم : خرافات

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت نهم : تقلبی

قسمت دهم : جام جهانی