قسمت چهارم : مهمان بابا

دختر عمه اکبر فرنوش از تهران به آبادان می آید و به همین دلیل پسرخاله او سمیر نیز به خانه آنها می آید

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت دوم : سرقت

قسمت سوم : خرافات

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت نهم : تقلبی

قسمت دهم : جام جهانی

قسمت یازدهم : بیکاری