قسمت هشتم : اعتیاد

اکبر با رفتارهایش موجب شک در اعضای  خانواده اش مبنی بر معتاد بودنش به مواد مخدر میشود

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت دوم : سرقت

قسمت سوم : خرافات

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت نهم : تقلبی

قسمت دهم : جام جهانی

قسمت یازدهم : بیکاری