قسمت نهم : تقلبی

اصغر برادر کوچک اکبر برای مطالعه دروسش در خانه به مشکل برمیخورد. او تصمیم میگیرد تا در امتحاناتش از روش تقلبی استفاده کند

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت دوم : سرقت

قسمت سوم : خرافات

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت دهم : جام جهانی

قسمت یازدهم : بیکاری