قسمت دوم : سرقت

دزدی هایی در خانه اکبر رخ میدهد.آنها جوان معتادی را گرفتار میکنند

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت سوم : خرافات

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت پنجم : مهاجرت

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت نهم : تقلبی

قسمت دهم : جام جهانی

قسمت یازدهم : بیکاری