قسمت پنجم : مهاجرت

بیژن از دوستان اکبر برای مهاجرت غیر قانونی به ژاپن وارد آبادان و خانه اکبر میشود

فیلمهای مرتبط

قسمت اول : آقای اکتور

قسمت دوم : سرقت

قسمت سوم : خرافات

قسمت چهارم : مهمان بابا

قسمت ششم : ضمانت

قسمت هفتم : اختلاف

قسمت هشتم : اعتیاد

قسمت نهم : تقلبی

قسمت دهم : جام جهانی

قسمت یازدهم : بیکاری